המדריך למיסוי מקרקעין

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on email
Share on linkedin

חוק מיסוי מקרקעין – מבוא

חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), תשכ"ג-1963 מטרתו למסות את הרווח שנוצר מעסקת מקרקעין. השם המקצועי של הרווח בעסקת מקרקעין נקרא שבח והוא נוצר כאשר נמכר מקרקעין.

מכירת מקרקעין כוללת בתוכה מכירת כל מקרקעין הנמצאים בישראל לרבות, דירה, בית, מחסן, מגרש, ועוד.

להלן מספר הגדרות מהחוק אשר יסייעו להבנת הנושא:

 • שבח הינו הסכום העודף של שווי המכירה על יתרת שווי הרכישה של מקרקעין.
 • מקרקעין עפ"י ההגדרה בחוק מיסוי מקרקעין כוללת קרקע בישראל לרבות בתים, בנינים ודברים
  אחרים המחוברים לקרקע חיבור של קבע.
 • זכות במקרקעין הינה בעלות, או חכירה לתקופה העולה על עשרים וחמש שנים בין שבדין ובין
  שביושר לרבות הרשאה להשתמש במקרקעין, שניתן לראות בה מבחינת תכנה בעלות או חכירה
  לתקופה כאמור; ולענין הרשאה במקרקעי ישראל – אפילו אם ניתנה ההרשאה לתקופה הקצרה
  מעשרים וחמש שנים.
 • חישוב השבח – לצורך חישוב השבח ניתן להשתמש במחשבון הנמצא באתר רשות המיסים.
  בחישוב יש לקחת בחשבון את שווי המכירה , יום המכירה, שווי הרכישה, יום הרכישה וכל ההוצאות
  הכרוכות בנכס הנמכר. משווי המכירה יש להפחית את שווי הרכישה וממנו מקזזים את סכום ההוצאות
  וזהו סכום השבח.
 • מכירה מצוינת בחוק בין בתמורה ובין שלא בתמורה והיא כוללת
  – הענקתה של זכות במקרקעין, העברתה, או ויתור עליה
  – הענקתה של זכות לקבל זכות במקרקעין, וכן העברה או הסבה של זכות לקבל זכות במקרקעין או
  ויתור על זכות כאמור
  – הענקתה של זכות להורות על הענקה, העברה או הסבה של זכות במקרקעין או על ויתור על זכות
  במקרקעין, וכן העברתה או הסבתה של זכות להורות כאמור או ויתור עליה
  – פעולה באיגוד שהזכות המוקנית בה מקנה לבעליה כוח, יכולת או זכות לתפוש מקרקעין מסויימים
  של האיגוד בו מוקנית הזכות או אם אותה זכות מקנה לבעליה את הזכות לדרוש מהאיגוד למסור
  לתפיסתו מקרקעין מסוימים.
  גם הפקעה וגם מכירת נכס על ידי כונס מהווה מכירה על החוק.
  לעומת זאת ירושה אינה מהווה מכירה.
 • יום המכירה ייחשב בדרך כלל יום חתימת ההסכם והמס בגין העסקה ישולם ללא קשר לאופן
  קבלת התשלום או התשלומים.
 • יום הרכישה ייחשב ליום שנקבע לפי סעיף 19 או 20 כיום המכירה לגבי מי שממנו רכש המוכר את
  הזכות; ואולם לגבי זכות במקרקעין ששווי רכישתה נקבע לפי סעיפים 28, 30, או לפי התנאי
  שבסעיף 29 כשווי שהיה נקבע אילו מכר אותה האדם שממנו רכש אותה המוכר, יהיה יום הרכישה,
  היום שהיה נקבע כיום הרכישה לצורך קביעת השבח והמס אילו מכר אותה אותו אדם.
 • שווי רכישה של מקרקעין לענין חישוב השבח והמס הוא שוויה ביום הרכישה על ידי המוכר.
  קיימים הוראות שונות לגבי ירושה או מתנה.
 • מס שבח – שיעור המס השתנה במהלך השנים.

קיימת הוראה בחוק לגבי נכסים שנרכשו לפני שנת 1948 ועד ליום 31/03/1961.

מי שרכש בין 01/04/1961 ועד ל- 06/11/2001, משלם מס בשיעור של כ -48% על השבח הריאלי

מי שרכש נכס בין 07/11/2001 ל- 31/12/2011, משלם מס בשיעור 20% על השבח הריאלי

מי שרכש מיום 01/01/2012 ואילך, ישלם מס בשיעור של 25% על השבח הריאלי

עד ליום 31/12/93 היה קיים גם מס אינפלציוני בשיעור 10%.

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on email
Share on linkedin

פנו אלינו

חייגו 08-9173567

או מלאו פרטים ונחזור אליכם

באותו נושא

גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן