היערכות לסוף שנת 2018

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on email
Share on linkedin

מוגש לך בזה חוזר הכולל רשימת מסמכים שיש להמציא ופעולות שיש לבצע לצורך עריכת והגשת הדו"ח האישי לשנת-2018. כמו כן, מצורפים הסברים לאופן חישוב המס ו"טיפים" נוספים.

אישורים על הכנסות (כולל הכנסות פטורות ממס):

 1. טופס 106 מהמעביד שלך ושל בן/בת הזוג (במידה ושני בני הזוג עובדים). אם הנך או בן/בת הזוג מועסק/ת בכמה מקומות עבודה – נא להמציא טופס 106 מכל מעביד.
 2. אישורים על הכנסות אחרות מהארץ ומחו"ל: הכנסות משוק ההון, ריבית, דיבידנד, מימוש תוכניות חסכון, דמי שכירות בארץ ובחו"ל, רווח מניירות ערך וכו'. במידה ונוכה מס מהכנסות אלו יש לצרף על כך אישור (טפסי 867 מהבנקים).
 3. אישורים על קצבאות ממעבידים (פנסיה).
 4. אישורים על קצבאות מהביטוח הלאומי כגון: תגמולי מילואים, דמי לידה, דמי אבטלה, דמי פגיעה בעבודה או כל קצבה אחרת מביטוח לאומי, ו/או כל מקור אחר (לדוגמא: רנטה, משרד הביטחון וכד').
 5. אישורים על זכיות בפרסים, השתתפות בהגרלות או בפעילות נושאת פרסים, במידה ונוכה מס מהכנסות אלו יש לצרף על כך אישור.
 6. מסמכים על ירושות שהתקבלו, כספים פרטיים שהתקבלו במתנה (כולל סכומים שנתקבלו מהמשפחה).
 7. אישורים על קבלת פיצויי פיטורין, פדיון קרן השתלמות, פדיון קופות גמל.
 8. כל הכנסה אחרת שהייתה לך ולבן/בת זוגך שלא הוזכרה לעיל.

אישורים שנתיים לעניין ניכויים וזיכויים:

 1. אישור על הפקדות לקרן השתלמות.
 2. אישור על הפקדות לקופת גמל שלך, של בן/בת הזוג ושל ילדיך.
 3. אישור על הפקדות לקרן פנסיה שלך ושל בן/בת הזוג.
 4. אישור תשלום פרמיות לביטוח חיים שלך ושל בן/בת הזוג.
 5. אישור תשלום פרמיות לביטוח אובדן כושר עבודה.
 6. קבלות על תשלום תרומות למוסדות המוכרים לצורך כך.
 7. אישור על תשלומים למוסד לביטוח לאומי כעצמאי.
 8. אישור מועצה/עירייה על מגורים ביישוב ספר בשנת המס (ביישובים הרלוונטיים בלבד).
 9. אם במהלך השנה נוכה מהכנסתך מס במקור עליך לפנות למנכים ולבקש אישור שנתי על ניכוי מס במקור (טופס 857).
 10. אישור רפואי על טיפול בילדים נטולי יכולת במידה ויש (ילדים עם לקות למידה, רק במידה וקיים אישור מוועדת השמה לחינוך מיוחד).
 11. אישור על אחזקת קרוב מדרגה ראשונה במוסד סיעודי במידה ויש.
 12. אישור על זכאות לתואר ראשון או שני ממוסד אקדמי.
 13. כל אישור אחר למס הכנסה שיש בידך ולא הוזכר לעיל.

מלאי

במידה והנך מחזיק/ה במלאי עליך לבצע ספירת מלאי ליום 31.12.2018. יש לערוך את ספירת המלאי בתאריך זה. במידה ואין ביכולתך לבצע את ספירת המלאי ביום זה ניתן לערוך את ספירת המלאי בכל חודש דצמבר או ינואר תוך מתן הודעה מראש בכתב לפקיד השומה. כמו כן ניתן לבצע את הספירה 10 ימים לפני או אחרי 31.12.2018 ללא הודעה לפקיד השומה. בכל מקרה שבו מתבצעת ספירת המלאי לא במועד יש לדאוג לביצוע רישום מדויק של הסחורות הנכנסות והיוצאות מהעסק בין מועד ספירת המלאי לבין תאריך הדוחות.

רשימות המלאי יכללו את כל הסחורה אשר בבעלות או ברשות העסק. סחורה השייכת לאחרים ונמצאת ברשות העסק, תירשם ברשימה נפרדת תחת הכותרת "מלאי בהשאלה". כמו כן יש לערוך רשימה נפרדת לגבי סחורה אשר בבעלות העסק ונמצאת אצל אחרים.

הרשימות חייבות לכלול את פירוט הסחורות, יחידת מדידה, כמות, מחיר ליחידה וערך כספי של המוצר. את הרשימות יש לערוך לפי הקבוצות הבאות: מוצרים מוגמרים, חומרי גלם, וחומרי עזר ועיבוד במידה ומדובר בעסק יצרני.

ערך הכספי של המלאי (שווי) יחושב לפי מחיר עלות או שוק הנמוך שביניהם(לא כולל מע"מ).

רשימות המלאי הנן חלק בלתי נפרד מספרי החשבונות של העסק ויש לשמרן במשך 7 שנים.

מלאי ללא ערך וללא נחיצות עסקית (מלאי מת) יש לרשום ברשימה נפרדת, ולחשב לפי ערך המימוש תוך ציון עלות מקורית. כמו כן יש לערוך את הרשימות בדיו, לציין את מקום אחסון המלאי, למספר את דפי הרשימות ולהחתים את מבצע הספירה על כל עמוד שנספר על ידו.

עבודה שטרם נסתיימה ועדיין בביצוע ביום 31.12.2018

יש לבצע רשימת עבודות בביצוע שתכלול בכל עבודה או פרויקט את כל העלויות וערך העבודה שהושקעו באותה עבודה עד לתום שנת המס.

רשימת חייבים וזכאים וקופה

יש לערוך רשימת חייבים וזכאים, ספירת קופה הכוללת רשימת שיקים דחויים, מזומנים וכרטיסי אשראי שיימצאו בקופתכם בסוף יום 31.12.2018.

אחזקת רכב

אם הנך משתמש/ת ברכב לצורכי העסק הנך מתבקש/ת לרשום את מד הקילומטר של הרכב ביום 31.12.18.
לידיעה – החל משנת 2008 תוקנו התקנות לגבי אופן ההכרה בהוצאות רכב בהתאם לתיקון יוכרו 45% מסך ההוצאות או סך ההוצאות בניכוי שווי שימוש לפי הגבוה ביניהם.

שווי שימוש לרכב שנרשם לראשונה בשנת 2010 הינו 2.48% עד תקרת שווי מחיר מחירון של 501,530 ₪. לבעלי רכב היברידי יש לחשב כנ"ל ולהפחית סך 500 ₪ לחודש משווי השימוש.

תשלומים למס הכנסה

ניתן על פי החוק לשלם יתרת המס עבור שנת 2018 עד סוף חודש ינואר 2019 ללא ריבית והצמדה.

תשלומים לביטוח לאומי

לידיעתכם במידה ויוקדם תשלום המקדמה המיועד ל- 15.1.2019 למועד לפני 31.12.18 הוא יכלל באישור סוף השנה, דבר המזכה בהקטנת ההכנסה החייבת בכ- 1/3 מסכום התשלום. במידה ונשלחו אליכם הפרשי שומה כדאי לשלמם לפני תום השנה מאותה הסיבה. ניתן לבצע את התשלום בהסדר שיקים או בהסדר בכרטיס אשראי. בתשלום בהסדר שיקים יכללו באישור רק תשלומים שנפרעו ואילו בהסדר בכרטיס אשראי יכלל כלהסכום שבהסדר גם אם טרם נפרע.

תשלומים עבור שרותים

רצוי לשלם לפני תום השנה בגין שירותים שהעסק זקוק להם כגון פרסום, יחסי ציבור, אחזקה, רכישת ציוד מתכלה וכמו כן תשלומי חובות לעירייה, חשמל טלפון וכו'

הפקדות לקרן השתלמות

תשלומי עצמאי לקרן השתלמות עד לגובה 4.5% מההכנסה החייבת ( הכנסה מקסימלית של 261,000 ₪ לשנה).
סכום ההפקדה המקסימלי לשנה זו הוא בסך 18,240 ש"ח והניכוי המרבי המוכר לצורכי מס הוא בסך 11,745 ₪.

הפקדות לקופת גמל

החל מינואר 2017 חלה חובת הפקדה לקרן פנסיה לעצמאים
מינימום הפקדה לעצמאים 2018

הכנסהאחוז הפקדה חובההפקדה מקסימלית בש"חסה"כ הפקדה נדרשת
עד הכנסה של 4,955 ₪ (חצי השכר הממוצע במשק)4.45%220 ₪220 ₪
עד הכנסה של 9,906 ₪ (השכר הממוצע במשק)12.55%622 ₪842 ₪
מעל הכנסה של 9,906 ש"חלא נדרשת הפקדה נוספת0 ₪842 ש"ח

תרומות למוסדות מוכרים

עפ"י ס' 46 יותר למי שתרם סכומים שמעל לרצפה של 180 ₪ זיכוי בשיעור 35% מסך התרומות למוסדות מוכרים עד לתקרה של 9,211,000 ₪ או 30% מההכנסה החייבת לפי הנמוך שבהם.

חשוב לציין כי עסק שתורם מלאי עליו להוציא חשבונית בגין המכירה ורק לאחר מכן יוכל להזדכות על הקבלה שבגין התרומה.

הכנסות משכ"ד למגורים בישראל

מסלול פטור – על הכנסה של עד 5,030 ₪ לחודש. במקרה שעוברים את תקרת הפטור התקרה קטנה בסכום שבו עולות ההכנסות על התקרה. כפל ההכנסה מעל התקרה החדשה תמוסה עפ"י שיעור המס השולי או 31% לפי הגבוה ביניהם. (בני 60 ומעלה מס התחלתי החל מ- 10%).

מסלול 10% מההכנסה – ניתן לשלם 10% מס על ההכנסות משכ"ד למגורים (ללא ניכוי הוצאות ופחת).

מס רגיל – ניתן לשלם מס בשיעור המס השולי על הרווח (הכנסות בניכוי הוצאות ופחת).

חבות ביטוח לאומי על הכנסות מהשכרה למגורים

הכנסות משכר דירה למגורים בלבד בכל אחת מהאופציות הנ"ל פטורות מדמי ביטוח לאומי.

פטור לנכה 100%

למי שנקבעה לו נכות מעל 365 יום זכאי לפטור על הכנסה מיגיעה אישית עד סך 608,400 ₪

על הכנסה שאינה מיגיעה אישית עד לסך 72,960 ₪.

למי שנקבעה נכות זמנית בין 185 יום ל 364 ימים תקרת הפטור תהיה עד 72,960 ₪.

מי שנכותו נקבעה לתקופה קצרה מ- 185 לא זכאי לפטור ממס.

פיצויי פיטורין

פיצויי פיטורין שהמעביד שילם יותרו כהוצאה רק אם שולמו בשנת המס לקופת פיצויים, לביטוח מנהלים, לקרן פנסיה או לעובד שחדל לעבוד.
הפיצויים המותרים כהוצאה הינם בגובה שכר חודש עבודה או 8.33% מהשכר השנתי של העובד. כדאי לבדוק סכומי כיסוי עבור העובדים ולבצע השלמה לפני תום שנת המס לסכומים המותרים.
תקרת הסכום הפטור ממס של פיצויי פיטורין הינו סך 12,230 ₪ לכל שנת עבודה.
תקרת הסכום הפטור ממס של מענק פטירה הינו סך 24,460 ₪.

הוצאות מוכרות

פקודת מס הכנסה מתירה לנכות מהכנסתו החייבת של אדם, הוצאות שיצאו כולן בייצור הכנסתו בשנת המס ולשם כך בלבד. כאשר עסקינן בבעל עסק שעובד מביתו, הרי שיותר לו בניכוי רק חלק יחסי של הוצאותיו.

חלק מהוצאותיו של בעל עסק מותרות לו בניכוי במלואן, כגון הוצאות החשמל של עסקו, מים, ארנונה, דמי שכירות, פחת, טלפון קווי בעסק וכו'.

להלן רשימת הוצאות אחרות המותרות בניכוי באופן חלקי בלבד:

הוצאות כיבודים במקום העסק:

יותרו בניכוי 80% מההוצאות שהוצאו לכיבוד קל במקום העיסוק של הנישום, כאשר "כיבוד קל" לענין זה כולל שתיה קרה או חמה, עוגיות וכיוצא באלה. יודגש כי כיבוד לעובדי העסק אינו מותר בניכוי.

הוצאות אירוח:

הוצאות אירוח בארץ לא יותרו בניכוי, למעט ניכוי הוצאה סבירה לאירוח אדם שהגיע מחו"ל. במקרה כזה יש לשמור תיעוד מדויק אודות שם האורח מחו"ל, הארץ ממנה הוא בא, מטרת ביקורו, גובה הוצאות האירוח ועל מה שולמו בדיוק.

הוצאות טלפון המוחזק במקום המגורים:

הוצאות בשל החזקת טלפון שאינו נייד במקום מגוריו של הנישום או של בעל שליטה בנישום, לא יותרו בניכוי זולת אם הוכח להנחת דעתו של פקיד השומה, כי בית המגורים משמש את עיקר עסקו או משלח ידו של הנישום. במקרה כזה יותרו ההוצאות באופן הבא:

 1. במידה והיו הוצאות החזקת הטלפון בסכום שאינו עולה על 23,600 ₪ לשנה, יותר בניכוי הסכום בגובה 80% מהוצאות החזקת הטלפון או חלק הוצאות החזקת הטלפון העולה על 2,400 ₪, לפי הנמוך;
 2. היו הוצאות החזקת הטלפון בסכום העולה על 23,600 ₪ – יותר בניכוי חלק ההוצאות העולה על 4,700 ₪.

הוצאות בשל שיחות טלפון לחו"ל, יותרו בניכוי גם אם ביצע אותן נישום ממקום מגוריו שאינו משמש את עיקר עסקו, אם הוכיח להנחת דעתו של פקיד השומה כי השיחות לחו"ל היו בייצור ההכנסה, ובלבד שנוהל לגבי כל שיחה רישום בדבר התאריך, השעה, יעדה של השיחה, פרטי מקבלה, משך השיחה, נושאה ומחירה המשוער.

הוצאות טלפון נייד:

לא יותרו בניכוי הוצאות החזקת טלפון נייד המשמש בייצור הכנסה, בסכום של 1,260 ₪ או מחצית מההוצאות, לפי הנמוך. למרות האמור, הוצאות מעביד בשל טלפון נייד, שהועמד לרשות עובד, יותרו בניכוי במלואן, ובמקביל לא יותרו בניכוי הוצאות החזקת רדיו טלפון נייד שהוצאו בייצור הכנסת עבודה. יובהר כי האמור לעיל לא מתייחס לטלפון נייד המותקן באופן קבוע במרכזיה במקום עסקו או משלח ידו של הנישום.

הוצאות שהוצאו במסגרת נסיעה לחו"ל:

הוצאות שהוציא נישום בקשר לנסיעה לחו"ל אם הנסיעה והשהייה שם היו הכרחיים לייצור ההכנסה יותרו בניכוי באופן הבא:

הוצאות שהוצאו במסגרת נסיעה לחו"ל:

טיסות:

תיירים\עסקים100% ממחיר הכרטיס
מחלקה ראשונה100% ממחיר כרטיס מחלקת עסקים

לינות:

7 לילות ראשונים עד 278$ ללילה

אש"ל בחו"ל ללא קבלות

אם נדרשו לינה כאמור עד 78 $ ליום . לא נדרשו – 130$ ליום

הוצאות בגין שכירת רכב בחו"ל –

הסכום שיותר בשל הוצאות שכירת רכב בחו"ל, לא יעלה על הוצאות השכירות בפועל או על 61 דולר ליום, לפי הנמוך

הוצאות בגין מתנות:

יותרו בניכוי מתנות שנתן נישום באופן הבא ובלבד שנרשמו פרטי זיהוי המקבל, מקום נתינת המתנה וקבלות לאימות ההוצאה:
מתנות שניתנו בישראל – לא יותר בניכוי סכום העולה על 210 ₪ לשנה לאדם אחד;

נבהיר כי גם מתנות לעובדי העסק יותרו בניכוי עד לסכום שנתי של 210 ₪ לשנה לעובד במידה וניתנו ביחס לאירועים אישיים כגון חתונה, לידה, בר מצווה וכו'. סכום המתנה כאמור לא ייחשב להכנסת עבודה בידי העובד.

הוצאות ביגוד:

הוצאות בגין קניית ביגוד שניתן להשתמש בו רק לצרכי עבודה, יותרו בניכוי במלואן. לעומת זאת, הוצאות בגין קניית ביגוד שניתן להשתמש בו גם שלא לצרכי עבודה, יותרו בניכוי 80% מהן.

לעניין זה "ביגוד" משמעותו בגדים, לרבות נעליים, שנועדו לשמש לצורכי עבודה ומתקיים בהם אחד מאלה:

 1. ניתן לזהות בהם, באופן בולט, השתייכות לעסקו של הנישום;
 2. על פי דין קיימת חובה ללבוש את הביגוד.
Share on facebook
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on email
Share on linkedin

פנו אלינו

חייגו 08-9173567

או מלאו פרטים ונחזור אליכם

באותו נושא

גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן